Aktualności

13 czerwca walne zebranie członków MSPR Siódemka w hotelu Sękowski

Zarząd Młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Siódemka Legnica zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 13 czerwca o godz. 17.00 – pierwszy termin i o godz. 17.15 – drugi termin, w sali konferencyjnej hotelu Sękowski przy ul. Gliwickiej 15 w Legnicy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego zebrania

3. Powołanie protokolantów

4. Powołanie prezydium zebrania

5. Zapoznanie członków klubu z porządkiem obrad i przyjęcie

6. Zatwierdzenie „Regulaminu Obrad Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia”

7. Wybór Komisji Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia

– Komisja Mandatowa – 2 osoby

– Komisja Uchwał i Wniosków – 3 osoby

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej (frekwencja)

9. Sprawozdanie Zarządu z działalności klubu za okres 15 czerwca 2016 – 30 kwietnia 2018

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 15 czerwca 2016 – 31 grudnia 2018

11. Dyskusja

12. Zatwierdzenie sprawozdań oraz udzielenie absolutorium Zarządowi

13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

14. Zakończenie obrad